Find the word definition

Crossword clues for een

een
The Collaborative International Dictionary
Een

Een \Een\, n. The old plural of Eye.

And eke with fatness swollen were his een.
--Spenser.

Wiktionary
een

Etymology 1 n. (context Scotland Northern England and archaic English) (plural of ee English) Etymology 2

adv. (context dialectal Northern England English) even. Etymology 3

n. (context poetic or dialectal Scotland English) evening.

Wikipedia
Eén

Eén (, stylized as één) is a public Dutch-language TV station in Belgium, owned by the VRT, which also owns Ketnet, Canvas and several radio stations. Although the channel is commercial-free, short sponsorship messages are broadcast in between some programmes.

Eén focuses on drama, entertainment, news and current affairs in a similar vein to BBC One in the United Kingdom. The station was formally known as VRT TV1 until the current Eén branding was launched as part of a major station revamp on 21 January 2005.

Eén is considered to be the equivalent of its Walloon counterpart, La Une, the first channel of the Belgian Francophone (French-speaking) broadcaster, RTBF.

Een

Een [eːn] is a village in the Netherlands. It is part of the Noordenveld municipality in Drenthe. Een has an altitude of 6 meters (22 feet).

In the Dutch language "een" is an article which means "a" or "an". It should not be confused with the number one, which is written as "één".

Category:Populated places in Drenthe Category:Noordenveld

Usage examples of "een".

Uit de baren eener schuimende zee van gaas verrees een ruw, als uit wit marmer gehouwen kruis, waaraan een slanke witte vrouw zich in doodsgevaar vastklampte, terwijl haar voeten door een tulle golf werden oversproeid.

In Eline, die, van een loom en lymfatisch gestel, behoefte gevoelde aan teederen steun en zachtkoesterende warmte, en wier zenuwen, fijn als de vezelen eener bloem, zelfs in hare weeke, als met fluweel gecapitonneerde omgeving dikwijls nog door den minsten tegenstand te ruw werden beroerd en te hevig geprikkeld, ontwikkelde zich uit angst eene terughoudendheid, die haar gemoed vulde met duizenden kleine grieven van heimelijk verdriet.

Zij had zoo gaarne uitgeroepen, dat Freddy haar eens bekend had, hoe zij berouw gevoelde over hetgeen zij gedaan had, dien vorigen zomer.

Supaari bood aan te bemiddelen als de ouderen het niet eens konden worden.

Hij wenste dat hij de tijd had om over dat alles eens diep na te denken, maar er was te veel gaande en zelfs als het een tijdje wat rustiger was, was hij geneigd te mediteren over bier en honkbal.

En omdat zij vroom was, met de kinderlijk-geloovende vroomheid van een eenvoudig hart, dat dankbaarheid voelde voor wat het eens geschonken was geworden, vouwde zij hare dorre handen en bad zij, bad zij voor hare lieve Elly, die niet gelukkig was.

Maar hij scheen dat zoo eenvoudig en natuurlijk te vinden, dat zij hem niet eens dorst vragen, of zij zich even mocht verkleeden.

Ik herinner me: vroeger heb ik eens een hond zien overrijden, en ik huiver nog, als ik er aan denk.

Hij zal waarschijnlijk wel rondlopen met het een of andere niet onderzochte macho-idee dat hij nog eens in overweging moet nemen, maar hij is in staat zijn houding zo nodig aan te passen.

Minuten lang kon zij zich spiegelen, glimlachend met de fijne punt van den roziggenagelden vinger de lijn van wenkbrauw en wimper streelend, zich de oogleden een weinig amandelvormig vertrekkende, of heure bruine haren woest om zich heen warrelende, in de houding eener schalke zingara.

Eens vond de eigenaar in zijn vergaarbak tot zijn groote ergernis een dooden Karper, wien de oogen en de hersenen uit den kop gevreten waren.

Weinige dagen daarna vond hij een tweeden Visch, die op dezelfde wijze toegetakeld was, en zoo verloor hij den eenen Karper na den anderen.

Anders lig ik wel eens zoo een heelen nacht wakker, weet u, en dat is zoo vervelend.

Beslist trad zij op haar schrijftafel toe, schijnbaar zelfs kalm, en zij opende met trillende sleutel het, eens zoo dierbare, loket, zij nam er den album uit.

Als een priester eens in de maand in het geheim een vrouw bezoekt vergt hij misschien het uiterste van zijn zelfbeheersing, terwijl hij toch vaker sex heeft dan sommige getrouwde mannen.