Find the word definition

Wiktionary
ee

Etymology 1 n. (context Scotland Northern England and archaic English) An eye. Etymology 2

interj. (context Northern England English) eh

Wikipedia
EE

EE, Ee or ee may refer to:

EE (New York City Subway service)

EE was the label for the following New York City Subway services:

  • EE (Eighth Avenue Local), an early local variant of the E
  • EE (Queens-Broadway Local), a route from Forest Hills to Whitehall Street, merged into the N in 1976
Ee (island)

Ee (island) is one of 22 islands in the Aitutaki atoll of the Cook Islands. A private island, it is located on the eastern perimeter of Aitutaki Lagoon between the smaller islands of Angarei and Mangere, three kilometres to the east of the main island of Aitutaki.

Category:Islands of Aitutaki

Ee (band)

Ee is a San Francisco-based indie rock band that formed in 1999 by former Korea Girl member Tobin Mori. Current members are Tobin Mori on guitar and vocals, Che Chou on bass guitar, Peter Nguyen on drums, and longtime Seam member Sooyoung Park on lead guitar and keyboard. All of Ee's members are Asian-American.

Usage examples of "ee".

Het was een moeilijke taak, al kon zij nog zoo goed praten, en het was misschien tot het ongeluk van haar Georges, dat zij zoo pleitte, maar ach, de jongen was zoo verliefd, en misschien had hij het toch wel aan het rechte eind!

Lage bomen, scheefgegroeid door de constante zeewind, waren bedekt met een goudgroen waas en op de akkers waren boeren aan het ploegen, ondanks het grauwe en koude voorjaar waarvan iedereen de Vesuvius de schuld gaf.

Van Erlevoort, met loshangende haren, zeer bleek onder een dunne laag poudre-de-riz, de wenkbrauwen als door een enkele penseelstreek zwarter getint.

Paul Van Raat, en zijn vingers plooiden een langen, ijlen sluier, van goud en karmozijn, als een draperie om haar middel.

Marie en Lili Verstraeten, uit de kamer komende, waar de estrade was opgeslagen: een geheimzinnige verhevenheid, als uitgewischt in een halfduister.

Een groote reflector was door het venster als Een bleeke, lichtlooze zon zichtbaar.

Uit de baren eener schuimende zee van gaas verrees een ruw, als uit wit marmer gehouwen kruis, waaraan een slanke witte vrouw zich in doodsgevaar vastklampte, terwijl haar voeten door een tulle golf werden oversproeid.

Er zweefde door het vertrek iets als de lauwheid van een warm bad, vermengd met den zoeten geur van Violettes de Parme.

Even zag zij in de aangrenzende donkere kamer naar het witte bed van haar kind om, begon zich toen, zuchtende, te ontkleeden en liet de kanten japon, als een wolk van zwart, haar heupen afglijden.

Je bent zoo een gezellige meid, als je wat vroolijk bent, je moet je niet aan die buien overgeven.

Zoo klaagde zij voort met lossamenhangende zinnen, in haar nervoziteit geprikkeld door een avond eenzaam gemijmer in een overwarme kamer, steeds terugkomende op haar doelloos leven, dat zij voortsleepte als een vervelenden last, en er klonk iets in hare stem als verweet zij dit alles aan hem, aan Henk, aan haar zwager.

Die schoonheid verzorgde zij zeer, als een dierbaar juweel, dat men laat fonkelen en flonkeren, en deze aanhoudende zorg deed haar als verlieven op wat zij bevalligs aan zich vond.

In Eline, die, van een loom en lymfatisch gestel, behoefte gevoelde aan teederen steun en zachtkoesterende warmte, en wier zenuwen, fijn als de vezelen eener bloem, zelfs in hare weeke, als met fluweel gecapitonneerde omgeving dikwijls nog door den minsten tegenstand te ruw werden beroerd en te hevig geprikkeld, ontwikkelde zich uit angst eene terughoudendheid, die haar gemoed vulde met duizenden kleine grieven van heimelijk verdriet.

Eline zich op hare witte satijnen voetjes, in iets bezwijmelends van geur en licht, glijdend had laten medevoeren door een zachten dwang van haar cavaliers, en zich door slepende driekwartsmaten, als door teugen champagne had laten bedwelmen, later was zij tweemalen ten huwelijk gevraagd geworden, en had zij beide malen bedankt.

Van die aanzoeken behield zij de herinnering als van twee gemakkelijke triumfen, die toch een kalmen glimlach van eigenwaarde verwekten, en de heugenis der eersten vermocht zelfs somwijlen haar een lichten zucht te ontlokken.