Find the word definition

Crossword clues for echt

Wiktionary
echt

a. proper, real, genuine, true to type

WordNet
echt

adj. not fake or counterfeit; "a genuine Picasso"; "genuine leather" [syn: genuine] [ant: counterfeit]

Wikipedia
Echt

Echt may refer to:

  • Echt (band), the former German Britpop group
  • Echt, Aberdeenshire, a village in Aberdeenshire, Scotland
  • Echt-Susteren, a municipality in the southeastern Netherlands
    • Echt, Netherlands, a city in the municipality of Echt-Susteren
Echt (band)

Echt was a German pop band from Flensburg active from 1997 to 2002.

Usage examples of "echt".

Nu echter herkende de moeder haar eigene dochter in het bevallige, onbewegelijke beeld, ginds voor haar.

Walrus ons door afbeeldingen en beschrijvingen bekend, die hem echter niet in zijn ware gedaante voorstellen, en ook van zijn levenswijze een onjuist denkbeeld geven.

Scherp te midden dier gedachten, gevoelde zij echter een vrees, hem aldus vroeg of laat te moeten verliezen.

Hij had het reeds opgegeven meester te blijven over de drie jongens, die nu echter door oude Dien buitelend en gillend uit de kamer werden verdreven.

Pad bleef echter gespaard, de Mol stierf van honger, zonder dit dier aan te raken.

En als Jimmy het slechter deed dan het programma, nou ja, misschien moest hij dan echt ergens anders aan zijn promotie gaan werken.

Zij zou het nu echter op de Horze zoo lang mogelijk willen rekken, misschien wel tot November toe.

Henk, die hem kende als zeer vergeetachtig in zulke kwijtingen, had echter niet willen weigeren en hem de gevraagde som ter hand gesteld, en Vincent leefde nu, terwijl het geld hem den eenen dag als water tusschen de vingers slipte, en hij den anderen, met een bijna bekrompen gierigheid, een dubbeltje poogde uit te winnen, in zijn doffe zwakte voort, terwijl de wissels uit Brussel zich wachten lieten.

Henri IV, van de ananas en het keurig dessert, haren wijn echter slechts even met de lippen aanrakend.

Hij was echter duidelijk tegen zijn woede aan het vechten terwijl zijn handen stijf in zijn schoot lagen en hij strak naar de tafel keek.

Met ongeloofelijke snelheid, die echter de gewone plompheid van beweging niet bedekken kon, schoot de Egel op de Muis toe, en greep haar, voor dat zij den tijd had om hem te ontkomen.

Reyes keek zijn superieur nog even aan en liet zich toen abrupt op het koele steen van een tuinbank zakken, omgeven door zomerse bloesems in verblindend zonlicht, van streek en misselijk en er niet van overtuigd dat iets van dit alles echt noodzakelijk was geweest.

Henk, die hem kende als zeer vergeetachtig in zulke kwijtingen, had echter niet willen weigeren en hem de gevraagde som ter hand gesteld, en Vincent leefde nu, terwijl het geld hem den eenen dag als water tusschen de vingers slipte, en hij den anderen, met een bijna bekrompen gierigheid, een dubbeltje poogde uit te winnen, in zijn doffe zwakte voort, terwijl de wissels uit Brussel zich wachten lieten.

Hij jaagt echter niet alleen in zijne gangen, maar haalt zich af en toe ook van de oppervlakte, en, naar men zegt, zelfs uit het water een maal.

En als de zee echt wild wordt, dan heeft een jonge vent net zo veel of weinig kans om te overleven.