Find the word definition

Crossword clues for drie

The Collaborative International Dictionary
Drie

Drie \Drie\, v. t. [See Dree.] To endure. [Obs.]

So causeless such drede for to drie. -- Chaucer.

Usage examples of "drie".

De drie jongens lieten zich bedienen op hun matras, waarover een der Jannen een stroom orgeade goot.

Hij had het reeds opgegeven meester te blijven over de drie jongens, die nu echter door oude Dien buitelend en gillend uit de kamer werden verdreven.

De drie heeren kwamen weldra binnen en Henk hielp Jeanne haar langen wintermantel aantrekken.

Verstraeten beneden kwam, zoekende naar het sleutelmandje, dat Marie verzuimd had in haar kamer te brengen, en zij vond ze, alle drie lachende over heur kopje, de sleutelmand naast de banketschaal.

Fransche Opera, en men kan zich dus alleen verwonderen, dat er zich nog drie stemmen tegen den schitterenden baryton verklaarden.

Ik vind, je bent niet verantwoord, als je niet meer voor je gezondheid doet, dan je in die drie maanden, die wij hier zijn, gedaan hebt.

Ben is nog te klein, u moet bedenken, hij is pas drie jaar en het wordt te laat.

De drie meiden en Willem, de knecht, volgden hen als een achterhoede en bleven vroolijk toekijken in den kleinen salon.

In die mijmering was het hem, of de drie anderen zeer ver van hem waren, als van hem gescheiden door den nevel van rook.

Jan, intusschen, verweet opnieuw aan de drie jongelieden hun luiheid, en naar hij beweerde met volle reden.

Kitty, bestormden, onder de hoede der drie meisjes, den reeds aangespannen tentwagen.

Er was in het eerste oogenblik, dat zij naar binnen geleid werden, geen orde onder te houden, want zij renden juichend door de vestibule en de groote eetkamer, alles bevochtigend en bemodderend, en bassend nagevlogen door de drie, honden.

Betsy vloog de trappen op, gevolgd door de drie meiden, door Gerard, den knecht, en Ben.

Henk was opgestaan en toen Gerard binnentrad, gevoelden zij zich alle drie verlegen voor den knecht over het plotseling afgebroken diner, over de glazen, die in scherven lagen.

Emilie vroolijk, nadat zij de drie kranen van de gaskroon had geopend en het gas met een geplof ontvlamd was.