Find the word definition

Wikipedia
Dorofeyev

Dorofeyev may refer to:

  • Dmitry Dorofeyev (born 1976), Russian speed skater
  • Sergei Dorofeyev (born 1986), Russian ice hockey defenceman