Find the word definition

Could not find any definition of word "doen"

Usage examples of "doen".

Zij vond er een verfijnd genot, vol wreedheid, in, hem dan uit te lokken tot gezegden, die zij, met een weinig valsch vernuft, als zeer weinig complimenteus wist te doen voorkomen, om ze hem daarna, met een tintelende ondeugendheid, voor de voeten te werpen.

Waarom dorst zij dan nu bijna niet tot hem opzien, als vreesde zij iets in zijne blikken te lezen, dat haar zou doen ontstellen.

Erlevoort commissies gaan doen, maar Lili had verkozen thuis te blijven en vlijde zich nu behagelijk in een ouderwetschen, ruimen fauteuil, bedekt met oud tapisseriewerk, een gezelligen stoel, die haar lief was.

Maar jij, je bent nog jong en flink, ik begrijp niet hoe je niet verlangt om wat te doen, iets groots, iets bizonders.

En er teekende zich al duidelijker en duidelijker een voornemen in haar geest af: zij moest het doen, zij was het zijn geluk en het hare verplicht.

Vooral zie ik je vrouw, die het huishouden moet doen van die zevenentwintighonderd gulden, of liever, van wat je haar er voor afstaat.

George en Jimmy zouden niets liever doen dan hun rugzakken inpakken en op weg gaan.

Anne en George Edwards vonden het niet prettig dat ze geen deur van hun slaapkamer dicht konden doen en ze hadden het meest afgelegen deel van het appartement van Manuzhai en Chaypas in beslag genomen.

Van Raat, dat het haar veel pleizier zou doen, zoo Eline nu wat rust ging nemen, op hare kamer.

Cokles or Oisters, in their shelles, and they doe burne them and grinde them, and after they are burned they remaine like Lime, verie small grounde, and they take the leves of the Coca, and they chawe them in their Mouthes, and as they goe champing, they goe mingling with it of that pouder made of the shelles in suche sorte, that they make it like to a Paste, taking lesse of the pouder than of the Hearbe, and of this Paste they make certaine smalle Bawles rounde, and they put them to drie, and when they will use of them, they take a little Ball in their mouthe, and they chawe hym: passing hym from one parte to an other, procuring to conserve hym all that they can, and that beyng doen, they doe retourne to take an other, and so they goe, using of it all the tyme that they have neede, whiche is when they travaill by the waie and especially if it be by waies where is no meate, or lacke of water.

En hij vond zijn eigen kracht: de bereidheid om enthousiast van de Runa te leren, hun taal te spreken, hun manier van doen te respecteren en rechtstreeks handel met hen te drijven.

Reijer had hem uitdrukkelijk verklaard, dat hij in de eerste weken niet mocht uitgaan, daar de minste aanleiding hem weder flauw zou kunnen doen vallen.

Zij had er dan ook zelve wel eens over gedacht voor goed de Horze te betrekken en afstand van haar geliefde woning te doen, maar het had haar steeds een te zwaar offer geschenen.

Ze gevoelde zich nog zeer opgeruimd in haar elegant, met bruin bont omzoomd, wintertoilet en in haar aangename gemoedsstemming, zelfs niet verbroken door een kleinen twist met Betsy, welke haar verweten had, hoe zij Grete werk liet doen, dat Mina paste.

Emilio maakte nog een wasmachine open en begon handdoeken in de mand te doen met het gevoel dat hij alles weer meester was.