Find the word definition

Wikipedia
Doel

Doel is a subdivision of the municipality of Beveren in the Flemish province of East-Flanders. It is located near the river the Scheldt, in a polder of the Waasland.

Doel (computer)

Doel is a laptop assembled in Bangladesh as part of a national education program. It is assembled by Telephone Shilpa Sangstha.

The computers' name comes from the national bird of Bangladesh, the doel or Oriental magpie robin, a widely used symbol in Bangladesh. The eventual plan is to distribute Doel and other computers to every K-12 student in Bangladesh, along with free software (such as Edubuntu or Sugar) for education and open educational resources. Bangladesh has digitized an entire suite of textbooks in the Bengali language for free distribution.

Doel (disambiguation)

Doel is a village in northern Belgium.

Doel may also refer to:

  • Doel (computer), a laptop for students in Bangladesh
  • Doel Nuclear Power Station in Belgium
  • Frances Doel, screenwriter
  • Frank Doel (1908–1968), antiquarian bookseller famed for 84 Charing Cross Road

Usage examples of "doel".

With Lian and Doel, and with Academician Tilo limping after us, I ran to the crest of a ridge to see down the length of the valley.

Maar zij zou, zelfs met behulp van dikke juffrouw Frantzen, niet zoo heel spoedig haar doel bereiken.

Gesprekken, waarin zij beiden niet hadden geweten, op welk doel zij mikten.

Zoo langzaam, langzaam aan had mevrouw uit hare onzekerheid en doelloosheid een doel zien verrijzen.

Zou haar niet nogmaals eene teleurstelling wachten, eene nog grootere, nu heur doel het geluk van haar kind gold?

Zij nam zich voor bij de eerste gelegenheid de beste den langzamen gang der omstandigheden, die haar heur doel niet nader brachten, een weinig te brusqueeren.

Er was intusschen iets angstigs in zijn blik, dat haar bijna verward maakte, en zij vroeg zich af, of Freddy het doel zijner visite kon zijn.

She was crestfallen, but she ran to help as Doel improvised a ladder from a trellis fence.

Bijna was zij te vergelijken met het door de lucht snorren van een rieten pijl, die door den wind naar rechts en naar links wordt gedreven, en ondanks deze afwijkingen, toch weer in de juiste baan komt, en het doel treft.

Behalve deze pijpen en loopgraven worden in den voortplantingstijd nog andere gangen aangelegd, welker doel later zal blijken.

Hij vestigt zich daarna met zijn liefje in zijn eigen of in haar hol en legt hier gangen aan, die op de gewone jachtgangen gelijken, maar voor een geheel ander doel bestemd zijn, namelijk om het wijfje er in op te sluiten, wanneer zich een medevrijer vertoont.

Geoffrey Doel, chairman of the British Unidentified Flying Objects Research Association, who is a member of the Royal College of Surgeons and an expert radiologist, is sure that the photograph is genuine in that it was not deliberately faked.

Roelof and Doel Zeederberg did not rise as he entered and neither they nor Ralph made any attempt to shake hands.

In de dertiende eeuw hadden de dominicanen de stelling geponeerd dat het doel de middelen heiligde, bedacht Giuliani.

De theologische grondslag voor een missie was al tientallen jaren eerder gelegd: alleen het aantal planeten in het heelal wees er al op dat de mens niet het enige doel van de schepping was.