Find the word definition

Crossword clues for dier

Wiktionary
dier

n. One who dies.

Wikipedia
Dier

Dier or DIER may refer to:

People
  • Brett Dier (born 1990), Canadian actor
  • Dirk Dier (born 1972), German tennis player
  • Eric Dier (born 1994), English footballer
  • Richard A. Dier (1914–1972), American judge
  • Tobias Dier (born 1976), German golfer
Other
  • Department of Infrastructure, Energy and Resources, a former department of the Tasmanian government
  • Wakker Dier, Dutch animal welfare organisation

Usage examples of "dier".

Hij, zeer verlegen, ontroerd door de geurige warmte dier omhelzing, die hij toch niet al te teeder mocht beantwoorden, verbrak dien hobbelenden stroom van gebroken zinnen alleen met een paar banale troostwoorden.

Scherp te midden dier gedachten, gevoelde zij echter een vrees, hem aldus vroeg of laat te moeten verliezen.

Lili schrikte voor een spin, die aan een langen, zilveren draad naar beneden zakte, en toen De Woude het dier verwijderde, werden zij beiden zeer geplaagd: zij, als een schuchtere jonkvrouw, hij, als een dapper ridder, die de monsters om haar heen versloeg.

Hare smart verlevendigde zich dadelijk bij de lezing dier wreede woorden, en nu zij slechts den brief had in te sluiten, aarzelde zij nog .

Eline behoefde het hem niet te verzekeren, dat zij onder dit schrijven geleden had, als zij niet wist, dat iemand lijden kon: hij las dat in elk dier woorden, die van tranen schenen te vloeien, elk dier woorden, die elk een nieuwe smart in zijn ziel goten.

Zij wilde even blijven staan om zich te bedenken, maar de wind blies haar voorwaarts, als ware zij een dier herfstbladeren geweest, welke zij over zich voelde dwarrelen.

Marie iets ried, waarvan zij nog niets verstond dan dat het later, ook tengevolge dier wreede wet, eene verkoeling, eene scheiding kon teweegbrengen, en zij zou het weldra begrijpen voor de derde maal, wanneer Jan eenige jaren ouder was geworden.

Eekhof hoorde zij van oneenigheden en kleine twisten der bestuurderessen dier verschillende vereenigingen, en zij twijfelde nu ook of zij inderdaad het goede wilden.

Zij haatte thans de filantropie, waardoor nijd en jaloezie gluurden, en zij kon niet meer gelooven aan de oprechtheid dier dames, zelfs niet aan de oprechtheid van die, welke haar sympathie hadden ingeboezemd.

Zij had niet kunnen zeggen welke die drijfveeren waren maar ze bestonden, bij elk dier dames!

En evenals zij de dames-bestuurderessen niet vertrouwde, vertrouwde zij thans de haveloosheid dier armen niet.

Men maakte zachtjes verschillende veronderstellingen, en iets van het geruisch dier veronderstellingen was tot Otto doorgedrongen.

Once again, Debra Dier proves that she is a sparkling jewel in the romantic adventure world of books.

Not since you tried tienelle before Dier Kenton Vale have I seen you act this irresponsible.

Have faith in the Light, for the dawn came again, even at Dier Kenton Vale and the maelstrom that beset the war fleet at Werepoint.