Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Dette

Dette \Dette\, n. Debt. [Obs.]
--Chaucer.

Wiktionary
dette

n. (context obsolete English) debt.

Usage examples of "dette".

Men dette er de prisene politiet bruker, og de har lite å gjøre med virkeligheten.

In the tall story of the beautiful Clau-- dette, Gibreel heard the music of Rosa's own longings.

Dersom vi tenker oss dette i lys av Foucaults teorier, synes det ikke unaturlig.

Dette er noe som vil vies ytterligere oppmerksomhet i et senere kapittel.