Find the word definition

Could not find any definition of word "deele"

Usage examples of "deele".

Spitsmuizen in vele gewesten van Europa te lijden hebben, ook ten deele op deze reuk gegrond is.