Find the word definition

Wikipedia
Bönsch

Bönsch:

  • Eugen Bönsch (1897 - 1951), an Austro-Hungarian World War I flying ace (de)
  • Frederick "Fred" Maxmilian Boensch (1920 - 2000), an American footballer
  • Uwe Bönsch (born 1958), a German chess player (de)