Find the word definition

The Collaborative International Dictionary
Bewonder

Bewonder \Be*won"der\, v. t. [imp. & p. p. Bewondered.]

  1. To fill with wonder. [Obs.]

  2. To wonder at; to admire. [Obs.]

Wiktionary
bewonder

vb. 1 (label en archaic transitive) To wonder about; wonder over; wonder at; regard wonderingly; admire. 2 (label en archaic transitive) To fill with wonder or admiration; amaze.

Usage examples of "bewonder".

Ik, integendeel, bewonder Eline, dat ze, vreemd als ze in onze familie is, zich juist zoo dadelijk thuis voelt, met ons allemaal.

De aanvankelijke publieke bewondering voor de wetenschappelijke bekwaamheid en snelle besluitvaardigheid waarmee de missie tot stand was gebracht, sloeg om in het tegendeel, en de berichten in de media werden even genadeloos als kwaadaardig.

Een geestelijke was per slot van rekening ook maar een man, zoals Eileen Quinn hem altijd had voorgehouden als hij gloeiend van bewondering uit school thuiskwam.

In het geheimste harer ziel was haar bewondering voor Fabrice ontvlamd in een hartstocht, die haar geheele gedachte vulde, en waaraan zij lucht moest geven zonder zich te verraden.

Eline of ze duizelde, of het publiek, dol van bewondering, in een satanischen rondedans zou rondvliegen om den baryton, altijd even norsch en rood en plomp.

De anderen werden met een luid gejuich welkom geheeten en men drong Howard en Eline zeer hunne bewondering voor den boom toch te uiten.

Toch was hij niet verliefd, dacht hij, want hij vond, dat alle meisjes er vanavond aardig uitzagen, maar in zijne stemming van algemeene bewondering, bleef Freddy hem toch de mooiste, de allermooiste.

Zelfs de onverschilligste toeschouwer wordt geboeid door het verrassend schouwspel, dat deze zoo verschillende dieren opleveren en ziet dan tevens met bewondering, hoe deze schijnbaar zoo logge en stijf-ledige reuzen de hoogste toppen van de klip beklimmen.

So it wasn't to bewondered at if Miss Heliotrope and Old Parson forgot to come in totea.